Четири основни причини, поради които производствените предприятия взимат решение за внедряване на интегрирана ERP система

 

 

Производствените предприятия днес са сред най-активните потребители на системи за управление на бизнеса от клас ERP (Enterprise Resource Planning), като според някои проучвания, на този бранш се дължат близо 50% от всички проекти, Това не е неочаквано, предвид факта, че исторически ERP системите са възникнали именно за целите на производството и едва след това са се развили и в други сегменти.

 

“В днешния динамичен и взаимосвързан свят е трудно да си представим производствена компания с визия за развитие, която да не управлява бизнеса си с помощта на ERP решение. Все пак, когато мениджмънтът взима решение за внедряването на такава система, той го прави за да получи съвсем определени предимства за предприятието. Съществуват четири ключови причини, поради които дружествата се насочват към внедряване на такава система” – споделя Даниела Димова, маркетинг специалист в българската софтуерна компания Тим ВИЖЪН България, Ето и кои са въпросните причини:

 

Взаимосвързаност на процесите в организацията

 

Съвременните ERP системи заемат ключово място в центъра на управлението на всеки бизнес и обхващат процеси от всички направления на дейността – счетоводство и финанси, планиране на производството, складовото стопанство, заявки и доставки на суровини и материали, експедиране на готовата продукция по поръчки и други. Всеки от тези процеси е пряко свързан с останалите, а прекъсването на обмена на информация може да струва много време и средства.

 

Наличието на ERP система с модули, управляващи всеки отделен аспект от бизнеса в рамките на едно цяло, директно елиминира възможността за възникване на изолирана информация, прекъсване или забавяне на информационния поток. Всяка операция, протичаща в дадено направление на компанията незабавно намира своето отражение в ERP системата и е на разположение на звената, които зависят от нея в своята работа.

 

Прозрачност и по-добра видимост на целия бизнес

 

Централизираната роля на ERP системата позволява тя да акумулира и във всеки момент да предоставя информация за състоянието на компанията в реално или близко до реалното време. В резултат се подобряват стратегическите и оперативни управленски решения и в добавка могат да бъдат идентифицирани неефективни процеси и дейности.

 

Оптимизиране управлението на производствените процеси

 

Прецизното управление на производствения процес крие ключа към успеха на всяко предприятие. Детайлната информация и отчети, които ERP системата е в състояние да предостави, лесно се превръщат в стабилна основа за още по-прецизно производствено планиране и водят до редица подобрения в цялостното управление на производствения процес, като:

 

– Оптимизиране на наличностите и елиминиране на излишъци или рискове от прекъсване на производствения процес поради недостиг на суровини и материали.

– По-добър контрол над веригата на доставките, планиране, проследяване и поръчване на точните количества в точния момент.

– По-добър контрол върху самия производствен процес, възможност за предвиждане на потенциални проблеми и по-малко ситуации, водещи до прекъсване на работата.

– По-добро планиране на натоварването на производствените мощности.

– Цялостна проследимост на изпълнението на различните производствени операции и ред други.

 

Прецизно спазване на поетите ангажименти към клиенти

 

В условията на съвременния силно конкурентен пазар, в който потребителите разполагат с богата информация и множество алтернативи, високата удовлетвореност на клиентите може да отличи едно предприятие и да се превърне в значимо конкурентно предимство. В това отношение възможностите, които ERP решенията дават за прецизното планиране на производствения процес, позволява на търговските отдели да разполагат с цялата необходима информация, за да поемат реалистични ангажименти към клиентите и да ги изпълняват стриктно.

 

Повече информация за най-важните предимства на ERP системите за производството е достъпна на адрес: https://team-vision.bg/6-prichini-savremennite-proizvodstveni-predpriyatiya-da-se-nujdayat-ot-integrirani-erp-sistemi/